We Fran­cji odno­to­wa­no kolej­ny etap segre­ga­cji sani­tar­nej … Służ­by zaczę­ły akcję „ozna­cza­nia” zaszcze­pio­nych spe­cjal­ny­mi opa­ska­mi, zakła­da­ny­mi na ramię. Szczególnie w Polsce skojarzenia z tym aktem mogą płynąć tylko w jednym kierunku.